Home / Δημοφιλή / Τι ισχύει για την Επίσχεση Εργασίας

Τι ισχύει για την Επίσχεση Εργασίας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης ενημερώνει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Νομού Πιερίας για όσα ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την επίσχεση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προβούν σε «επίσχεση εργασίας» όταν ο εργοδότης ή η επιχείρηση έχει καθυστερήσει να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει, αρκετές ημέρες, μήνα ή μήνες κι αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι η/ο εργαζόμενη/ος σταματά να παρέχει εργασία μέχρι να του καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές του.

Η επίσχεση δεν διακόπτει την εργασιακή σχέση. Ο εργοδότης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να καταβάλλει  όχι μόνο τις οφειλόμενες αποδοχές αλλά και εκείνες τις αποδοχές που αφορούν το χρονικό διάστημα της επίσχεσης και μάλιστα εντόκως.

Για την εγκυρότητα της διαδικασίας προαπαιτείται να γίνει σαφής και ατομική δήλωση του εργαζόμενου προς τον/την εργοδότη/επιχείρηση του. Η δήλωση απευθύνεται στην επιχείρηση, κοινοποιείται στο αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας και επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα, διότι εάν δεν γίνει γραπτή ενημέρωση μπορεί να θεωρηθεί οικειοθελής παραίτηση (ειδοποίηση με απλό e-mail δεν αρκεί).

Τα δικαστήρια κρίνουν και ελέγχουν κατά περίπτωση το εύλογο χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής του εργαζόμενου που να δικαιολογεί την επίσχεση. Εφόσον η επίσχεση εργασίας είναι νόμιμη (δηλαδή δεν έχει ασκηθεί καταχρηστικά), η ασφάλιση συνεχίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών οργάνων, όχι όμως πέραν ενός εύλογου χρόνου διάρκειας αυτής, κατά τον οποίο οφείλονται αποδοχές, ο οποίος (εύλογος χρόνος) δεν είναι δυνατό να υπερβεί τους πέντε μήνες, εκτός εάν προσκομισθεί αντίθετη δικαστική Απόφαση για μη λύση της εργασιακής σχέσης και συνέχιση της επίσχεσης και πέραν του πενταμήνου αυτού.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στην/ον εργαζόμενη/ο να απασχοληθεί κατά τη διάρκεια της επίσχεσης και σε άλλη επιχείρηση. Δεδομένου δε, ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει στην κανονική του εργασία, εφόσον του καταβληθούν τα οφειλόμενα.

Ωστόσο, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε λήξη της εργασιακής σχέσης (απόλυση) κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας αφού βεβαίως καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση και όλα τα οφειλόμενα (μισθοί, άδειες, δώρα, επιδόματα).

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) παρέχει επίδομα επίσχεσης ή και τακτική επιδότηση ανεργίας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται η/ο εργαζόμενη/ος (κοινός άνεργος ή εποχικός).

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με αυτήν της τακτικής επιδότησης με τις εξής διαφορές:

  1. Δεν εκδίδεται δελτίο ανεργίας, γιατί η εργασιακή σχέση των ασφαλισμένων δεν έχει πάψει να υφίσταται, αλλά έχει ανασταλεί
  2. Απαιτείται η προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης, η οποία πρέπει να έχει επιδοθεί στον εργοδότη (αντικαθιστά την έντυπη καταγγελία σύμβασης)

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. (Nομοθετικό Πλαίσιο, Άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/89 & Υ.Α. 30659/89)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση:

  1. αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
  2. φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου
  3. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων πέραν των 2 μηνών θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και η/ο εργαζόμενη/ος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβασή του (άρθρο 58, Ν.4635/2019).  Μ’ αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι απεγκλωβίζονται από δύσκολες εργασιακές σχέσεις όπου ήταν απλήρωτοι για πολλούς μήνες ή και για χρόνια αλλά και να θέσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τέλος στη σύμβαση εργασίας, με εξώδικη δήλωση ή αγωγή σε βάρος του εργοδότη χωρίς να θεωρηθεί ως παραίτησή.

Το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης και τα σωματεία είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενη-ο για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας του Εργατικού μας Κέντρου: www.ekkaterinis.gr , στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Κατερίνη, 09/02/2023

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ