Home / Δημοφιλή / Τι ισχύει για την υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης & την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Τι ισχύει για την υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης & την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης, εξαιτίας της πληθώρας ερωτημάτων, ενημερώνει τις εργαζόμενες και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα του Ν. Πιερίας ότι σύμφωνα με το Νόμο 4820/2021 υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον εργοδότη τους το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας το προσωπικό μονάδων φροντίδας θα πρέπει να προβεί σε εμβολιασμό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 205, oι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, έχουν την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα.
Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης βεβαιώνεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021.
Σύμφωνα με το Άρθρο 206, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19:
1α) Όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:
• Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
• Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
• Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
• Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων
• Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
• Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων
• Οικοτροφεία
• Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2).
• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
• Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)
• Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19.
2) Όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).
3) Ως προσωπικό των δομών νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.
4) Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.
Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια.
5) Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
6) Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:
α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των παραπάνω θα επαναξιολογηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.
Για όποια διευκρίνιση ή πρόβλημα, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας του Εργατικού μας Κέντρου: www.ekkaterinis.gr,στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Κατερίνη, 25-07-2021

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ